Passed events

Maksumuudatused 2019

Koolitusel annab tunnustatud lektor Aule Kindsigo praktilise ülevaate olulistematest jõustunud maksumuudatustest

More info

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused praktikasse

1. jaanuaril jõustusid muudatused tervisekontrollis, esmaabi andmises, töötajate juhendamises ja väljaõppes, ohutegurites (sh lisandusid psühhosotsiaalsed ohutegurid), , riskianalüüsis, võimalus leppida töötajaga kokku leppetrahv tööohutuse ja töötervishoiu nõuete rikkumise eest jms. Et vigu varakult ennetada, siis kutsume teid koolitusele kus selgitatakse, kuidas muudatusi enda ettevõttes õigesti sisse viia. 8-tunnisel koolitusel võrdleme uut ja vana seadust ja käime läbi olulisemad tegevused ja dokumendid, mida muudatused puudutavad.

More info

Otsustajate e-kirjavahetus - e-kirja õiguslik tähendus tehingute sõlmimisel.

Koolitus on mõeldud mistahes astme juhtidele, ametnikele, ettevõtjatele, spetsialistidele jt oluliste otsuste tegijatele, kes ise või sekretäri vahendusel peavad e-kirjavahetust ning vajavad täit kindlust e-kirja tõendusjõu ja õiguslike tagajärgede suhtes. Koolitusel õpitu aitab otsustada, milliseid e-kirju tasub ise või enda nimel saata, millised on vajalikud e-kirja rekvisiidid, samuti aitab juhendada sekretäre vastutusrikka e-kirjavahetuse pidamisel. Sest paljudel juhtudel e-kiri ei ole lihtsalt kiri, vaid õigusliku tähendusega tahteavaldus või tehing. Koolitusel osaleja saab mh teada: - Millist rolli ja tähendust evib e-kirjavahetus võla- ja lepingulistes suhetes? - Millistel tingimustel on e-kiri õiguslike tagajärgedega tahteavaldus (nt siduv pakkumus, ühepoolne tehing või lepingu sõlmimine)? - Mis tingimustel on e-kiri kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis? - Millist õiguslikku tähendust evib avalikesse registritesse jäetud e-kirja-aadress? - Kuidas kasutada e-kirjavahetust tõendite tekitamiseks ja fikseerimiseks, õiguslikult oluliste sündmuste protokollimiseks ning (lepingulisteks) läbirääkimisteks? Põgusalt leiavad käsitlemist e-kirjavahetuse seosed elektroonilise dokumendihaldusega. Koolituse näitlikustamiseks kasutatakse programmi MS Outlook, kuid ükski teema pole seotud ühe kindla programmi või süsteemiga. Koolituse teemadesse ei kuulu konkreetsed elektroonilised dokumendi¬haldussüsteemid (EDHS) ega dokumentide arhiveerimise küsimused.

More info