Kuidas sõlmida riskivaba IT arendusleping?


Lektor räägib lahti olulisemad sõlmpunktid, mida tänasel päeval silmas pidada tarkvara arenduse lepingut sõlmides.

Koolituse eesmärk

* vaatame põgusalt käsitletavate IT-lepingute näidiseid.

* uurime lühidalt IT-lepingute sõlmimise õiguslikke aluseid lähtuvalt arvutitarkvara kaitse doktriinist EL-s ja Eestis.
* õpime tundma arvutitarkvara kui intellektuaalse omandi olemust, ärilisi ja mitteärilisi autoriõigusi ning teisi intellektuaalse omandi kaitse vahendeid.

* vaatame lähemalt tarkvaraarenduse olulisimaid lepinguid: tarkvara loomise-arendamise põhi- ja lisalepinguid, lähtekoodi deponeerimise lepingut, äriidee kaitseks sõlmitavat usaldus­lepingut.

* vaatame autorist töötajaga (nt programmeerijaga) sõlmitava töölepingu autoriõigussätteid. Ühes lepingupõhjade ja näidistega uurime korrektse IT-lepingu õiguslikke ja tehnilisi aluseid ning põhilisi riske ja raskusi arvutitarkvara loomisel, müümisel ja kasutamisel.

* Uue teemana vaatame EL Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) neid nõudeid, millega tuleks arvestada juba tarkvaraarenduse kavandamisel ja hankimisel. Kuidas jaotada nõuetega seotud riskid tellija ja tarnija vahel?

* Vigasena sõlmitud lepingut on pea võimatu parandada – vigu tuleb ennetada! 
* vaatame IT-lepingutega reguleeritavaid tüüpolukordi, lepingute õiguslikke ja normitehnilisi üksikasju, lepingu vormi ja struktuuri ning varemsõlmitud IT-lepingute tüüpilisi vigu ja puudusi (nt mis läks valesti SKAIS 2 hankes).

Koolituse käigus esitab lektor erinevaid praktilisi näiteid ja nõuandeid ning vastab kuulajate kõigile küsimustele, mis pakuvad konkreetsest nõuandevajadusest laiemat huvi.

KAVA

1. Käsitletavate lepingute ülevaade.

2. Arvutitarkvara kui intellektuaalne omand: arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse põhimõtted ja õigusallikad. Kuidas loodavat arvutitarkvara lepingus kirjeldada? Arvutitarkvara õiguskaitse vahendid: autoriõigus, tööstusomand, ärisaladus, võlaõigus, tavaõigus jt. Kuidas lepinguga maandada kolmandate isikute õigustest tulenevad riskid?

3. Millised on ärilised autoriõigused arvutitarkvarale? Kuidas neid lepinguga käsutada ning tellija ja töövõtja vahel (õiglaselt) jagada?
Miks autoriõiguskaitse eelistab arvutitarkvara autorit või tootjat tarkvara tellija ees ja kuidas lepinguga seda ebasümmeetriat tasakaalustada?
Tarkvarasüsteem koosneb mitmest teosest ja tavaliselt on sellel mitu autorit. Arhitekt, programmeerija, koostaja, kujundaja, projektijuht jt – kes ja millistel alustel saab olla tarkvara ühine autor? Kuidas mitme teose ja mitme autori probleemid lahendada lepingutes?

4. Kuidas maandada autoritest töötajate isiklikest õigustest (õigused autorinimele, teose puutumatusele ja lisadele, teose avalikustamisele jne) ja õigusest autoritasule tulenevad riskid?

5. Tarkvara tüübid autoriõigusliku režiimi alusel (ärivara, jaosvara, vabavara jne). Kuidas vaba ja äritarkvara riskivabalt koos kasutada?

6. Mida IT-lahenduse hankimise kavandamisel silmas pidada?
Miks vähem on parem: kuidas hinnata strateegilisi eesmärke ja jagada neid olemasolevate ja tulevaste võimaluste vahel? Näiteid senistest eksimustest selle täitmisel.
Millest alustada? Kas valida valmis toode, arendus või teenus? Kuidas valida IT-töö teostajat või teenuse osutajat? Millal on lepingu sõlmimiseks tarvilik õigusteenus? Milline tasuskeem valida: tunni-, tüki- või akordtasu, fikseeritud või muudetav?

7. Tarkvara arenduse leping kui keeruline segaleping, mis sisaldab autorilepingut, töövõtu- või müügilepingut, autorilitsentsi, tugiteenuseid, nõustamisteenuseid jt lepinguid. Millised nõuded lepingu sisule ja vormile esitab seadus? Millised tuleks ise kehtestada? Lahtised tingimused ja tüüptingimused IT-lepingutes. Kuivõrd nn koskarendus-meetodi (Waterfall model) ja ringarendusmeetodi (Agile methods) erinevused mõjutavad arendus­lepingu põhimõtteid?

8. Vigane IT-leping on tõsiste probleemide allikas! Kuidas neid vältida?

Näiteid halbadest lepingutest ja projektide läbikukkumistest. IT-lepingute tüüpilised vead ja puudused ning ebakõlad IT-lepingute täitmisel. Kuidas jälgida ja tagada lepingu täitmist ehk tulemuse vastavust kokkulepitule? Puuduste ja vigade fikseerimisest. Testimine ja vigade parandus. Erimeelsuste vältimise ja lahendamise meetmetest.

9. Vaadeldavad lepingute tüübid:

* Uue IT-lahenduse – arvutiprogrammi, infosüsteemi, andmebaasi, veebikeskkonna jne – loomiseks sõlmitav autori-töövõtuleping. Lepingu alussätted ja tüüptingimused.
* Tarkvara lähtekoodi deponeerimise (escrow) leping.
* Ärilise ettepanekuna esitatava idee kaitsmiseks sõlmitav konfidentsiaalsusleping.
* Autori isiklike õigustega seotud probleemide lahendamine töölepingus ja töövõtulepingus.


Kellele koolitus on mõeldud?

Koolitus on mõeldud ennekõike asutuste-ettevõtete juristidele ja IT-valdkonna vastutavatele töötajatele, kelle tööülesannete hulka kuulub IT-lepingute koostamine, sõlmimine või täitmise jälgimine. Samuti on koolitus mõeldud asutuste-ettevõtete juhtidele ja töötajatele, kes peavad vajalikuks tutvuda IT-lahenduste kasutamise, arendamise või ostu-müügi kavandamise, juhtimise ja teostamine õiguslike raamidega.

Kuupäev

19. aprill 2018

Päevakava:

09.30 . 10.00 Registreerimine ja hommikukohv
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 .- 12.45 Lõuna
12.45 - 14.15 Koolitus
14.15 - 14.30 Kohvipaus
14.30 - 16.30 Koolitus

Asukoht:

Tallinn, Bliss Maja konverentsikeskus
Mustamäe tee 17

Hind:

189.00 EUR
Koolituse hind on 189 euri. Hindadele lisandub käibemaks. Hind sisaldab koolitust, koolituse materjale, kohvipause ja lõunat.

Kogenud lektor, õigusteaduse doktor, Tartu Ülikooli õppejõud, advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat.

Kes saab arve?