Kuidas võimalikult riskivabalt sõlmida ja täita tarkvara arenduse lepingut?


Koolitusel vaadatakse kõigepealt põgusalt käsitletavate IT-lepingute näidiseid. Seejärel uuritakse lühidalt IT-lepingute sõlmimise õiguslikke aluseid lähtuvalt arvutitarkvara kaitse doktriinist EL-s ja Eestis. Õpitakse tundma arvutitarkvara kui intellektuaalse omandi olemust, ärilisi ja mitteärilisi autoriõigusi ning teisi intellektuaalse omandi kaitse vahendeid.
Seejärel, koolituse põhilises ja praktilises osas vaadatakse lähemalt tarkvara loomise-arendamise põhi- ja lisalepinguid. Lisaks vaadatakse autorist töötajaga (nt programmeerija või andmebaasi koostajaga) sõlmitava töölepingu autoriõigussätteid. Ühes lepingupõhjade ja näidistega uuritakse põhilisi riske ja raskusi arenduslepingu sõlmimisel ja täitmisel.
Vigasena sõlmitud lepingut on pea võimatu parandada – vigu tuleb ennetada! Selleks vaadatakse IT-lepingutega reguleeritavaid tüüpolukordi, lepingute õiguslikke ja normitehnilisi üksikasju, lepingu vormi ja struktuuri ning varemsõlmitud IT-lepingute tüüpilisi vigu ja puudusi.
Uue teemana uuritakse, kuidas õigesti dokumenteerida (loe: tõendada) arenduslepingu täitmise kulgu ja tulemusi.
Vaadatakse ka EL Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) neid nõudeid, millega tuleks arvestada juba tarkvaraarenduse kavandamisel ja hankimisel.
Koolituse käigus esitab lektor erinevaid praktilisi näiteid ja nõuandeid ning vastab kuulajate kõigile küsimustele, mis pakuvad konkreetsest nõuandevajadusest laiemat huvi.

Teemad

1. Sissejuhatus: tutvustus, vestlus kuulajatega probleemidest, käsitletavate lepingute ülevaade.

2. Arvutitarkvara kui intellektuaalne omand – arvutiprogrammide ja andmebaaside õiguskaitse põhimõtted, allikad ja vahendid: autoriõigus, tööstusomand, ärisaladus, võlaõigus, tavaõigus jt. Kuidas loodavat lahendust lepingus nii kirjeldada, et ei tekiks vaidlusi tellija soovide ja töövõtja tehtu üle?

3. Millised on ärilised autoriõigused arvutitarkvarale? Kuidas neid lepinguga käsutada ning tellija ja töövõtja vahel (õiglaselt) jagada? Miks autoriõiguskaitse eelistab arvutitarkvara autorit või tootjat tarkvara tellija ees ja kuidas lepinguga seda ebasümmeetriat tasakaalustada?
Tarkvarasüsteem koosneb mitmest teosest ja tavaliselt on sellel mitu autorit. Arhitekt, programmeerija, koostaja, kujundaja, projektijuht jt – kes ja millistel alustel saab olla tarkvara ühine autor? Kuidas mitme teose ja mitme autori probleemid lahendada lepingutes?

4. Kuidas maandada autoritest töötajate isiklikest õigustest (õigused autorinimele, teose puutumatusele ja lisadele, teose avalikustamisele jne) ja õigusest autoritasule tulenevad riskid?

5. Tarkvara tüübid autoriõigusliku režiimi alusel (ärivara, jaosvara, vabavara jne) Mis on nende kooskasutamise riskid ja kuidas vaba ja äritarkvara riskivabalt koos kasutada?

6. Mida IT-lahenduse hankimise kavandamisel silmas pidada?
Tellija ja tootja õigustatud huvid on erinevad – kuidas saavutada nende kooskõla ja tasakaal?
Miks vähem on parem: kuidas hinnata strateegilisi eesmärke ja jagada neid olemasolevate ja tulevaste võimaluste vahel? Näiteid senistest eksimustest selle täitmisel.
Millest alustada? Kas valida valmis toode, arendus või teenus? Kuidas valida IT-töö teostajat või teenuse osutajat? Millal on lepingu sõlmimiseks tarvilik õigusteenus? Milline tasuskeem valida: tunni-, tüki- või akordtasu, fikseeritud või muudetav?
Milliste arendaja nõuetega tellijale peaks tellija nii lepingu sõlmimisel kui ka selle täitmisel tõsiselt arvestama? Milliste arendaja nõuetega tellija ei peaks nõustuma?

7. Tarkvara arenduse leping on keeruline segaleping, mis sisaldab autorilepingut, töövõtu- või müügilepingut, autorilitsentsi, tugiteenuseid, nõustamisteenuseid jt lepinguid. Millised nõuded lepingu sisule ja vormile esitab seadus? Millised tuleb ise kehtestada? Lahtised tingimused ja tüüptingimused IT-lepingutes. Kas ja kuivõrd nn koskarendus-meetodi (Waterfall model) ja ringarendusmeetodi (Agile methods) erinevused mõjutavad arendus­lepingu põhimõtteid?

8. Vigane IT-leping on tõsiste probleemide allikas! Kuidas neid vältida?
Näiteid halbadest lepingutest ja projektide läbikukkumistest. IT-lepingute tüüpilised vead ja puudused ning ebakõlad IT-lepingute täitmisel. Kuidas jälgida ja tagada lepingu täitmist ehk tulemuse vastavust kokkulepitule? Puuduste ja vigade fikseerimisest. Testimine ja vigade parandus. Erimeelsuste vältimise ja lahendamise meetmetest.

9. Arenduslepingu täitmine: milles enim eksitakse? Vaidluste korral hästi kirjutatud lepingust ei piisa – etteheited ja nõuded tuleb ka tõendada! Sestap vaatame projekti täitmise tõendamispõhise dokumenteerimise põhimõtteid.
Millised õiguslikud tagajärjed ähvardavad lepingu pooli teatamiskohustuse rikkumisel? (Nt: kui tellija ei teata õigeaegselt arendajale vahetesti negatiivsest tulemustest, või kui arendaja ei teata otsekohe tellijale, et tellija tõttu ei saa ta arendusega jätkata.)

10. Vaadeldavad lepingute tüübid:

* Uue IT-lahenduse – arvutiprogrammi, infosüsteemi, andmebaasi, veebikeskkonna jne – loomiseks sõlmitav autori-töövõtuleping. Arenduslepingu alussätted ja tüüptingimused.
* Tarkvara lähtekoodi deponeerimise (escrow) leping.
* Autori isiklike õigustega seotud probleemide lahendamine töölepingus ja töövõtulepingus.

Kellele koolitus on mõeldud?

Koolitus on mõeldud ennekõike asutuste-ettevõtete juristidele ja IT-valdkonna vastutavatele töötajatele, kelle tööülesannete hulka kuulub IT-lepingute koostamine, sõlmimine või täitmise jälgimine. Samuti on koolitus mõeldud asutuste-ettevõtete juhtidele ja töötajatele, kes peavad vajalikuks tutvuda IT-lahenduste tellimise ja arendamise õiguslike raamidega.

Kuupäev

14. märts 2019

Päevakava:

09.30 - 10.00 Registreerimine ja hommikukohv
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 12.45 Lõuna
12.45 - 14.15 Koolitus
14.15 - 14.30 Kohvipaus
14.30 - 16.30 Koolitus

Asukoht:

Bliss konverentsikeskus
Mehaanika 21 Tallinn

Hind:

169.00 EUR
Soodushind osalejale 169 eurot kehtib kuni 8. märtsini (k.a.) registreerimisel. Mitmele osalejale pakume sooduhinda 149 eurot. Hindadele lisandub km. Hinnad sisaldavad trükitud loengumaterjale, kohvipausi ja lõunat. Koolituse tavahind on 199 eurot + km.

Kogenud lektor, õigusteaduse doktor, Tartu Ülikooli õppejõud, advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat.

Kes saab arve?