Möödunud sündmused

Kuidas võimalikult riskivabalt sõlmida ja täita tarkvara arenduse lepingut?

Koolitusel vaadatakse kõigepealt põgusalt käsitletavate IT-lepingute näidiseid. Seejärel uuritakse lühidalt IT-lepingute sõlmimise õiguslikke aluseid lähtuvalt arvutitarkvara kaitse doktriinist EL-s ja Eestis. Õpitakse tundma arvutitarkvara kui intellektuaalse omandi olemust, ärilisi ja mitteärilisi autoriõigusi ning teisi intellektuaalse omandi kaitse vahendeid. Seejärel, koolituse põhilises ja praktilises osas vaadatakse lähemalt tarkvara loomise-arendamise põhi- ja lisalepinguid. Lisaks vaadatakse autorist töötajaga (nt programmeerija või andmebaasi koostajaga) sõlmitava töölepingu autoriõigussätteid. Ühes lepingupõhjade ja näidistega uuritakse põhilisi riske ja raskusi arenduslepingu sõlmimisel ja täitmisel. Vigasena sõlmitud lepingut on pea võimatu parandada – vigu tuleb ennetada! Selleks vaadatakse IT-lepingutega reguleeritavaid tüüpolukordi, lepingute õiguslikke ja normitehnilisi üksikasju, lepingu vormi ja struktuuri ning varemsõlmitud IT-lepingute tüüpilisi vigu ja puudusi. Uue teemana uuritakse, kuidas õigesti dokumenteerida (loe: tõendada) arenduslepingu täitmise kulgu ja tulemusi. Vaadatakse ka EL Isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) neid nõudeid, millega tuleks arvestada juba tarkvaraarenduse kavandamisel ja hankimisel. Koolituse käigus esitab lektor erinevaid praktilisi näiteid ja nõuandeid ning vastab kuulajate kõigile küsimustele, mis pakuvad konkreetsest nõuandevajadusest laiemat huvi.

Rohkem infot

Kuidas kirjutada korrektseid kirju?

Koolitusel räägime sellest, mida põnevat on sõnavaras ja keelenormides. Ühtlasi võtame luubi alla ametikirjad, e- kirjad, millele pöörata tähelepanu uudis- ja müügikirja, pretensioonivastuse ja võlanõude kirjutamisel.

Rohkem infot

Konverents: Psühhosotsiaalsed ohutegurid - riskid ja võimalused ettevõttele?

Igapäevatöös juhtub paratamatult konflikte, intriige, ületöötamist ja stressi. Neid võetakse tihti kui tööelu tavalist osa, mida ka heas kollektiivis ikka ette tuleb. Samas on üsna keeruline tabada piiri, mil ajutisena tunduv stress läheb üle läbipõlemiseks või koguni depressiooniks. Kuigi inimesed arvavad, et nendega ja nende meeskonnas seda kunagi ei juhtu, näitavad psühholoogide järjekorrad, et vaimne tervis ei ole enam enesestmõistetav. Me võime ise olla ühel hetkel abivajaja töökaaslased, pealtnägijad ja võimalikud aitajad. Mida teha, et töötajate vaimse heaoluga seotud ohud ei jääks ainult linnukeseks riskianalüüsis, vaid neid ka igapäevatöös jälgitakse ja vajadusel tegeletakse? Mida peaks teadma, et meie soovist teist abistada, veelgi suuremat kahju ei sünniks? Kutsume teie ettevõtte esindajaid konverentsile, kus anname ülevaate olulisematest psühhosotsiaalsetest ohuteguritest? Kuidas neid kaardistada, ära tunda ja vajadusel tegeleda? Oodatud on ettevõtete juhid, spetsialistid jt töötajad, kes töötervishoiu ja töötajate heaolu eest vastutavad või sellega igapäevaselt tegelevad.

Rohkem infot

Maksumuudatused 2019

Koolitusel annab tunnustatud lektor Aule Kindsigo praktilise ülevaate olulistematest jõustunud maksumuudatustest

Rohkem infot

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused praktikasse

1. jaanuaril jõustusid muudatused tervisekontrollis, esmaabi andmises, töötajate juhendamises ja väljaõppes, ohutegurites (sh lisandusid psühhosotsiaalsed ohutegurid), , riskianalüüsis, võimalus leppida töötajaga kokku leppetrahv tööohutuse ja töötervishoiu nõuete rikkumise eest jms. Et vigu varakult ennetada, siis kutsume teid koolitusele kus selgitatakse, kuidas muudatusi enda ettevõttes õigesti sisse viia. 8-tunnisel koolitusel võrdleme uut ja vana seadust ja käime läbi olulisemad tegevused ja dokumendid, mida muudatused puudutavad.

Rohkem infot

Otsustajate e-kirjavahetus - e-kirja õiguslik tähendus tehingute sõlmimisel.

Koolitus on mõeldud mistahes astme juhtidele, ametnikele, ettevõtjatele, spetsialistidele jt oluliste otsuste tegijatele, kes ise või sekretäri vahendusel peavad e-kirjavahetust ning vajavad täit kindlust e-kirja tõendusjõu ja õiguslike tagajärgede suhtes. Koolitusel õpitu aitab otsustada, milliseid e-kirju tasub ise või enda nimel saata, millised on vajalikud e-kirja rekvisiidid, samuti aitab juhendada sekretäre vastutusrikka e-kirjavahetuse pidamisel. Sest paljudel juhtudel e-kiri ei ole lihtsalt kiri, vaid õigusliku tähendusega tahteavaldus või tehing. Koolitusel osaleja saab mh teada: - Millist rolli ja tähendust evib e-kirjavahetus võla- ja lepingulistes suhetes? - Millistel tingimustel on e-kiri õiguslike tagajärgedega tahteavaldus (nt siduv pakkumus, ühepoolne tehing või lepingu sõlmimine)? - Mis tingimustel on e-kiri kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis? - Millist õiguslikku tähendust evib avalikesse registritesse jäetud e-kirja-aadress? - Kuidas kasutada e-kirjavahetust tõendite tekitamiseks ja fikseerimiseks, õiguslikult oluliste sündmuste protokollimiseks ning (lepingulisteks) läbirääkimisteks? Põgusalt leiavad käsitlemist e-kirjavahetuse seosed elektroonilise dokumendihaldusega. Koolituse näitlikustamiseks kasutatakse programmi MS Outlook, kuid ükski teema pole seotud ühe kindla programmi või süsteemiga. Koolituse teemadesse ei kuulu konkreetsed elektroonilised dokumendi¬haldussüsteemid (EDHS) ega dokumentide arhiveerimise küsimused.

Rohkem infot