Tulevased sündmused

Otsustajate e-kirjavahetus - e-kirja õiguslik tähendus tehingute sõlmimisel.

Koolitus on mõeldud mistahes astme juhtidele, ametnikele, ettevõtjatele, spetsialistidele jt oluliste otsuste tegijatele, kes ise või sekretäri vahendusel peavad e-kirjavahetust ning vajavad täit kindlust e-kirja tõendusjõu ja õiguslike tagajärgede suhtes. Koolitusel õpitu aitab otsustada, milliseid e-kirju tasub ise või enda nimel saata, millised on vajalikud e-kirja rekvisiidid, samuti aitab juhendada sekretäre vastutusrikka e-kirjavahetuse pidamisel. Sest paljudel juhtudel e-kiri ei ole lihtsalt kiri, vaid õigusliku tähendusega tahteavaldus või tehing. Koolitusel osaleja saab mh teada: - Millist rolli ja tähendust evib e-kirjavahetus võla- ja lepingulistes suhetes? - Millistel tingimustel on e-kiri õiguslike tagajärgedega tahteavaldus (nt siduv pakkumus, ühepoolne tehing või lepingu sõlmimine)? - Mis tingimustel on e-kiri kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis? - Millist õiguslikku tähendust evib avalikesse registritesse jäetud e-kirja-aadress? - Kuidas kasutada e-kirjavahetust tõendite tekitamiseks ja fikseerimiseks, õiguslikult oluliste sündmuste protokollimiseks ning (lepingulisteks) läbirääkimisteks? Põgusalt leiavad käsitlemist e-kirjavahetuse seosed elektroonilise dokumendihaldusega. Koolituse näitlikustamiseks kasutatakse programmi MS Outlook, kuid ükski teema pole seotud ühe kindla programmi või süsteemiga. Koolituse teemadesse ei kuulu konkreetsed elektroonilised dokumendi¬haldussüsteemid (EDHS) ega dokumentide arhiveerimise küsimused.

Registreeru Rohkem infot

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused praktikasse

1. jaanuaril jõustusid muudatused tervisekontrollis, esmaabi andmises, töötajate juhendamises ja väljaõppes, ohutegurites (sh lisandusid psühhosotsiaalsed ohutegurid), , riskianalüüsis, võimalus leppida töötajaga kokku leppetrahv tööohutuse ja töötervishoiu nõuete rikkumise eest jms. Et vigu varakult ennetada, siis kutsume teid koolitusele kus selgitatakse, kuidas muudatusi enda ettevõttes õigesti sisse viia. 8-tunnisel koolitusel võrdleme uut ja vana seadust ja käime läbi olulisemad tegevused ja dokumendid, mida muudatused puudutavad.

Registreeru Rohkem infot

Maksumuudatused 2019

Koolitusel annab tunnustatud lektor Aule Kindsigo praktilise ülevaate olulistematest jõustunud maksumuudatustest

Registreeru Rohkem infot

Konverents: Psühhosotsiaalsed ohutegurid - riskid ja võimalused ettevõttele?

Jaanuarist jõustunud Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatus toob tööandjatele kohustuse kaardistada ja vähendada psühhosotsiaalseid ohutegureid. Tööandja peab andma endast parima tervisekahjustuste (nt tööstressi, läbipõlemise ja depressiooni) ennetamiseks ning töökeskkonna ohtude vähendamiseks. Hea töökeskkond soodustab paremaid tulemusi, töötajate arengut ning ka vaimset ja füüsilist heaolu. Millist kasu ettevõtted saavad nende nõuete järgimisest? Millised on peamised riskid ja kahju, kui neid eiratakse? Oodatud on ettevõtete juhid, spetsialistid jt ettevõtte töötervishoiu eest vastutavad ja sellega tegelevad töötajad.

Registreeru Rohkem infot

Korrektne eesti keel

Koolitusel räägime sellest, mida põnevat on sõnavaras ja keelenormides. Ühtlasi võtame luubi alla ametikirjad, e- kirjad, millele pöörata tähelepanu uudis- ja müügikirja, pretensioonivastuse ja võlanõude kirjutamisel.

Registreeru Rohkem infot

KESKJUHTIDE PÄEV Kuidas olla paindlik, kuid nõudlik juht?

Vahetu juht peab olema nii usaldusisik oma osakonna töötajatele ja samas ka vahemees juhtkonnaga suhtlemisel. Kuidas sellise kahesuunalise rolliga ja kiiresti muutuvate nõudmistega hakkama saada? Kiiresti muutuv aeg pakub keskjuhtidele uusi väljakutseid – töötajad ootavad vaba ja lõbusat töökeskkonda, kus pingutamine pole motiveeriv. Samas ootab juhtkond siiski tulemusi ja eesmärkide täitmist. Uuringud näitavad, et parima tulemuse teevad need juhid, kes on nii tulemustele keskendunud, ent tegelevad samal ajal ka inimeste motivatsiooni ja pühendumusega. Kuidas selline olukord saavutada?

Registreeru Rohkem infot

EESTI SEKRETÄRI PÄEV 2019. Unistustest tegudeni.

Kas unistustest tegudeni jõudmine on raske? Jah, võibolla, kuid see on võimalik. Sel aastal räägimegi sellest, kuidas fokuseeritult liikuda oma eesmärgi suunas? Kuidas panna inimesed tegema seda, mida ootame? Kuidas öelda „ei“ teisi solvamata? Kuidas keskendumist parandada? Kuidas igapäevaelus säilitada tasakaalu? Lisaks on kavas keelekasutuse ja toitumise teemad.

Registreeru Rohkem infot